سبد خرید کالا
را به شماره 09379309042پیامک نمایید


شماره موبایل یا نام کاربری
رمز عبور

ورود به حساب


لاکتولوزخوراکی(لاکتولوز پودر برای تهیه محلول خوراکی 10 g )
لاکتولوزخوراکی(لاکتولوز پودر برای تهیه محلول خوراکی 10 g )
LACTULOSE ORAL
LACTULOSE POWDER, FOR SOLUTION ORAL 10 g
کارخانجات دارو پخش
POWDER, FOR SOLUTION
ORAL
دوفلک 667 گرم در لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 300)
دوفلک 667 گرم در لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 300)
DUPHALAC 667G/L
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 300MILLILITER
بهستان دارو
SYRUP
ORAL
لاکتولوز 10 گرم در 15 میلی لیتر 240 میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
لاکتولوز 10 گرم در 15 میلی لیتر 240 میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
LACTULOSE 10G/15ML 240ML
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240MILLILITER
البرز دارو
SYRUP
ORAL
لاکتولوز 10 گرم در 15میلی لیتر 240میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
لاکتولوز 10 گرم در 15میلی لیتر 240میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
LACTULOSE 10G/15ML 240ML
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240MILLILITER
داروسازی تولید دارو
SYRUP
ORAL
لاکتولوز(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 500)
لاکتولوز(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 500)
LACTULOSE
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 500MILLILITER
ارمان ستد
SYRUP
ORAL
اسمولاک 667 میلی گرم در 250 میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 250)
اسمولاک 667 میلی گرم در 250 میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 250)
OSMOLAK 667 MG 250 ML
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 250MILLILITER
یارا طب خاورمیانه
SYRUP
ORAL
شربت ارالاک(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 15)
شربت ارالاک(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 15)
SYR ORALAC
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 15MILLILITER
نوآوران فخر دارو
SYRUP
ORAL
لاکتولکس 10گرم/15 میلی لیتر . 200 میلی لیتری(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 200)
لاکتولکس 10گرم/15 میلی لیتر . 200 میلی لیتری(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 200)
LACTULEX 10G/15ML 200ML
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 200MILLILITER
ایماژن
SYRUP
ORAL
اسمولاک 10 گرم بر 15 میلی لیتر،250 میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 250)
اسمولاک 10 گرم بر 15 میلی لیتر،250 میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 250)
OSMOLAK 10GR/15 ML,250ML
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 250MILLILITER
رایان دارو ایرانیان
SYRUP
ORAL
مجولاک 667 میلیگرم بر میلی لیتر 100 میلی لیتر شربت(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 100)
مجولاک 667 میلیگرم بر میلی لیتر 100 میلی لیتر شربت(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 100)
MEDULAC-WM 667 MG/ML ,100 ML SYRUP
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 100MILLILITER
رایان دارو ایرانیان
SYRUP
ORAL
شربت لاکتولوز 10  گرم در 15 میلی گرم 200 میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
شربت لاکتولوز 10 گرم در 15 میلی گرم 200 میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
LACTULOSE 10G/15ML 200ML SYRUP
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240MILLILITER
یارا طب خاورمیانه
SYRUP
ORAL
لاکتولوز- عماد 10 گرم در 15 میلی لیتر 240 میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
لاکتولوز- عماد 10 گرم در 15 میلی لیتر 240 میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
LACTULOSE-EMAD 10G/15ML 240 ML
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240MILLILITER
عماد درمان پارس
SYRUP
ORAL
لاکتولوز 10گرم در 15 میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
لاکتولوز 10گرم در 15 میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
LACTULOSE 10G/15ML
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240MILLILITER
داروسازی اکسیر
SYRUP
ORAL
لاکتولوز 10 گرم در 15میلی لیتر 240میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
لاکتولوز 10 گرم در 15میلی لیتر 240میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
LACTULOSE 10G/15ML 240ML
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240MILLILITER
داروسازی تولید دارو
SYRUP
ORAL
لاکتومکس 10گرم در 15میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
لاکتومکس 10گرم در 15میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
LACTOMEX 10G/15ML 240ML
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240MILLILITER
لابراتوار های دنیای بهداشت
SYRUP
ORAL
لاکتولوز-الحاوی 10 گرم در 15 میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
لاکتولوز-الحاوی 10 گرم در 15 میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
LACTULOSE-ALHAVI 10G/15ML
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240MILLILITER
الحاوی
SYRUP
ORAL
DUPHALAC 10 G/15 ML SYRUP(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
DUPHALAC 10 G/15 ML SYRUP(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
DUPHALAC 10 G/15 ML SYRUP
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240MILLILITER
یارا طب خاورمیانه
SYRUP
ORAL
لاکتولوز 10 م گ / 15 م ل شربت240 م ل(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
لاکتولوز 10 م گ / 15 م ل شربت240 م ل(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
LACTULOSE 10G/15ML 240ML SYRUP
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240MILLILITER
داروسازی پاک دارو
SYRUP
ORAL
لاکتولوز- عماد 10 گرم در 15 میلی لیتر 240 میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
لاکتولوز- عماد 10 گرم در 15 میلی لیتر 240 میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
LACTULOSE-EMAD 10G/15ML 240 ML
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240MILLILITER
عماد درمان پارس
SYRUP
ORAL
لاکتولوز-سها(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
لاکتولوز-سها(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
LACTULOSE-SOHA
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240MILLILITER
دارو سازی سها
SYRUP
ORAL
لاکتولوز 10 گرم در 15 میلی لیتر 240 میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
لاکتولوز 10 گرم در 15 میلی لیتر 240 میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
LACTULOSE 10G/15ML 240ML
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240MILLILITER
البرز دارو
SYRUP
ORAL
لاکتولوز پاک دارو 10گرم در 15میلی لیتر 240میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
لاکتولوز پاک دارو 10گرم در 15میلی لیتر 240میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
LACTULOSE-PAKDAROU 10G/15ML 240ML
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240MILLILITER
داروسازی پاک دارو
SYRUP
ORAL
لاکتولوز 10 گرم در 15میلی لیتر 240میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
لاکتولوز 10 گرم در 15میلی لیتر 240میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
LACTULOSE 10G/15ML 240ML
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240MILLILITER
داروسازی تولید دارو
SYRUP
ORAL
لاکتولوز(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
لاکتولوز(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
LACTULOSE (LOGHMAN) 10G/15ML SYRUP
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240MILLILITER
داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
SYRUP
ORAL
لاکتولوز 10 گرم  در  15 میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
لاکتولوز 10 گرم در 15 میلی لیتر(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
LACTULOSE 10G/15ML
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240MILLILITER
رامو فارمین
SYRUP
ORAL
لاکتولوز(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
لاکتولوز(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
LACTULOSE (RAZAK) 10G/15ML 120ML SYRUP
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240MILLILITER
لابراتوارهای رازک
SYRUP
ORAL
لاکتولوز 10گرم(لاکتولوز پودر برای تهیه محلول خوراکی 10 g )
لاکتولوز 10گرم(لاکتولوز پودر برای تهیه محلول خوراکی 10 g )
LACTULOSE (ROUZ DAROU) 10G SACHET
LACTULOSE POWDER, FOR SOLUTION ORAL 10 g
روزدارو
POWDER, FOR SOLUTION
ORAL
لاکتولوز(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
لاکتولوز(لاکتولوز شربت خوراکی 10 g/15mL 240)
LACTULOSE (RAZAK) 10G/15ML 240ML SYRUP
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240MILLILITER
لابراتوارهای رازک
SYRUP
ORAL
نکساوار
نکساوار
NEXAVAR 200 MG
SORAFENIB TOSYLATE TABLET ORAL 200 mg
شفا یاب گستر
TABLET
ORAL
وردای
وردای
VERDYE 25MG
INDOCYANINE GREEN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 25 mg
رضا دارو پارس
INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
PARENTERAL
وردای
وردای
VERDYE 25MG/5ML VIALS
INDOCYANINE GREEN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 25 mg
فوریتهای سینا آرات گستر
INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
PARENTERAL
آی سی جی پولسیون
آی سی جی پولسیون
ICG PULSION
INDOCYANINE GREEN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 25 mg
پویش دارو گستر برتر فارس
INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
PARENTERAL
وردای
وردای
VERDYE (INDOCYANINE GREEN) 25 MG / 5 ML VIAL
INDOCYANINE GREEN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 25 mg
سینا پیشگام دارو نوین
INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
PARENTERAL
نکساوار
نکساوار
NEXAVAR 200 MG TAB
SORAFENIB TOSYLATE TABLET ORAL 200 mg
درمان یار آنی
TABLET
ORAL
کانسی لاک 10گرم در 15 میلی لیتر 240 میلی لیتر خوراکی
کانسی لاک 10گرم در 15 میلی لیتر 240 میلی لیتر خوراکی
CONCILAC 10GR/15ML 240ML ORAL
LACTULOSE SYRUP ORAL 10 g/15mL 240MILLILITER
دارو سازی سها
SYRUP
ORAL

راهنمای خرید داروخانه آنلاین

نمایش بیشتر پنهان نمودن

اطلاعات دارویی

!خودمراقبتی به‌جای مصرف خودسرانه دارو

خوددرمانی در کشور ما به یک فرهنگ تبدیل شده و کمتر کسی برای بیماری‌های ساده به پزشک مراجعه می‌کند.

سایت درمان با قرار دادن اطلاعات دارویی سعی بر آشنا کردن عموم با تاثیرات مضرات دارو ها و نیز تاثیر داروها بر هم دارد.

هر چند بیشتر افرادی که خودسرانه دارو مصرف می‌کنند، آگاهی اولیه‌ای از داروی مصرفی دارند ولی این آگاهی به حدی نیست که به استفاده صحیح از دارو و پیشگیری از تداخلات دارویی و نیز عوارض نامطلوب آن منجر شود. به عنوان مثال برخی داروها اثر یکدیگر را خنثی کرده و گاهی ضد هم عمل می‌کنند. مثلا در فردی که به بیماری فشار خون بالا و بیماری ریوی مبتلاست، مصرف داروی کاهش‌دهنده فشار خون، بیماری ریوی را تشدید می‌کند. همچنین داروهای کورتونی که برای درمان بیماری مزمن انسدادی ریوی تجویز می‌شود، قند خون را افزایش می‌دهد و برای دیابتی‌های مبتلا به این بیماری مضر است. همچنین عملکرد دارو در بدن افراد مختلف متفاوت است و دارو برای هر فردی باید به طور اختصاصی تجویز ‌شود. بنابراین هرگز داروی خود را با کسی شریک نشوید و از داروی افراد دیگر استفاده نکنید چون ممکن است عوارض مرگباری داشته باشد.

خیلی‌ها فکر می‌کنند مصرف بی‌رویه ویتامین‌ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد به همین دلیل با مراجعه به داروخانه درخواست انواع ویتامین و مکمل می‌کنند در حالی که مصرف بیش از حد ویتامین‌های محلول در چربی به طور قطع برای سلامت آنها ضرر دارد و فقط مقدار اضافه ویتامین‌های محلول در آب دفع می‌شود. به عنوان مثال، اگر ویتامین C بیش از اندازه مصرف شود، هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. مقدار مورد نیاز بدن جذب شده و اضافه آن نیز دفع می‌شود ولی مصرف بی‌رویه و خودسرانه ویتامین‌هایی مثل A ، D، E و K که محلول در چربی هستند، می‌تواند عوارضی برای بدن ایجاد کند. همچنین مصرف بی‌رویه مکمل کلسیم بدون تجویز پزشک ممکن است به بروز سنگ کلیه منجر شود.

ین روزها درصد بالایی از فروش کالاها بستگی به معرفی آنها از طریق تبلیغات دارد به طوری که محصولات مختلف به شیوه‌های متفاوت تبلیغاتی معرفی می‌شوند. یکی از این شیوه‌ها تبلیغات از طریق ماهواره‌هاست که به حوزه داروها هم سرایت کرده و هر روز شاهد تبلیغات متنوعی درباره فلان قرص درمان آرتروز، فلان شربت برای از بین بردن زخم معده یا مثلا کرم عصاره پای چپ مورچه برای درمان آکنه در این رسانه‌ها هستیم. لطفا ساده نباشید، گول تبلیغات را نخورید و به کسانی که همه چیزی که از آنها می‌دانید دو شماره موبایل غیرمعتبر و ارزانقیمت است، اعتماد نکنید و این جمله را به خاطر بسپارید که «اگر چیزی بهتر از آن بود که باورکردنی باشد پس آن را باور نکنید».

نظرات کاربران

Posted on by Sajjad Moradi - 2 comments

داروخانه آنلاین دارو و درمان با ارائه بروز اطلاعات دارویی و توصیه ها و مقالات بروز سعی در بالا بردن اطلاعات عمومی جامعه زیر نظر داروسازان،پزشکان و اساتید این رشته طبق آیین نامه ها و دستورالعمل های با رعایت اصول و قوانین وزارت بهداشت و درمان را دارد

هدف ما ارایه محصولات دارای مجوز فروش و ارسال به سراسر کشور طبق قوانین مراجع ذیربط می باشد

سامانه ثبت شکایات
شماره موبایل
ایمیل
دانلود اپلیکیشن درمان

با نصب اپلیکیشن درمان میتوانید ارتباط مستقیم آنلاین با ادمین برقرار نمایید

دانلود اپلیکیشن درمان

فروشگاه حراجی آنلاینفروشگاه حراجی آنلاین