سبد خرید کالا
را به شماره 09379309042پیامک نمایید


شماره موبایل یا نام کاربری
رمز عبور

ورود به حساب


اوروگرافین
اوروگرافین
UROGRAFIN 76%
MEGLUMINE COMPOUND INJECTION PARENTERAL 66 %/10 % 100MILLILITER
اکبریه
INJECTION
PARENTERAL
گاستروگرافین®76 درصد
گاستروگرافین®76 درصد
GASTROGRAFIN 76%
MEGLUMINE COMPOUND SOLUTION ORAL 66 %/10 % 100MILLILITER
اکبریه
SOLUTION
ORAL
تینام
تینام
TIENAM® 500MG VIAL
IMIPENEM /CILASTATIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg/500 mg
کوبل دارو
INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
PARENTERAL
کفالکس 125 میلی گرم در 5میلی لیتر
کفالکس 125 میلی گرم در 5میلی لیتر
KEPHALEX 125MG/5ML
CEFALEXIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 100MILLILITER
داروسازی جابرابن حیان
POWDER, FOR SUSPENSION
ORAL
سیلانم® 500م گ 30م ل ویال
سیلانم® 500م گ 30م ل ویال
CILANEM® 500MG 30ML VIAL
IMIPENEM /CILASTATIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg/500 mg
گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
PARENTERAL
سوپرانم® 250
سوپرانم® 250
SUPRANEM® (250+250)MG VIAL
IMIPENEM /CILASTATIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 250 mg/250 mg
داروسازی اکسیر
INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
PARENTERAL
ایمی پنم/سیلاستاتین
ایمی پنم/سیلاستاتین
IMIPENEM/CILASTATIN 250/250MG
IMIPENEM /CILASTATIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 250 mg/250 mg
داروسازی جابرابن حیان
INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
PARENTERAL
ایمی پنم/سیلاستاتین
ایمی پنم/سیلاستاتین
IMIPENEM/CILASTATIN 250/250 MG
IMIPENEM /CILASTATIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 250 mg/250 mg
داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
PARENTERAL
ایمیپنم +سیلاستاتین-شفا® (250+250) م گ ویال
ایمیپنم +سیلاستاتین-شفا® (250+250) م گ ویال
IMIPENEM+CILASTATIN-SHAFA® (250+250)MG VIAL
IMIPENEM /CILASTATIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 250 mg/250 mg
لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
PARENTERAL
ایمی پنم/سیلاستاتین
ایمی پنم/سیلاستاتین
IMIPENEM/CILASTATIN 500/500MG
IMIPENEM /CILASTATIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg/500 mg
داروسازی جابرابن حیان
INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
PARENTERAL
ایمی پنم/سیلاستاتین
ایمی پنم/سیلاستاتین
IMIPENEM+CILASTATIN (ROOYANDAROU) (500+500)MG VIAL
IMIPENEM /CILASTATIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg/500 mg
رویان دارو
INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
PARENTERAL
سیلانم® 500م گ 100م ل ویال
سیلانم® 500م گ 100م ل ویال
CILANEM® 500MG 100ML VIAL
IMIPENEM /CILASTATIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg/500 mg
گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
PARENTERAL
سوپرانم
سوپرانم
SUPRANEM 500
IMIPENEM /CILASTATIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg/500 mg
داروسازی اکسیر
INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
PARENTERAL
ایمی پنم/سیلاستاتین 500/500
ایمی پنم/سیلاستاتین 500/500
IMIPENEM+CILASTATIN (RUZDAROU) (500+500)MG VIAL
IMIPENEM /CILASTATIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg/500 mg
روزدارو
INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
PARENTERAL
ایمی پنم/سیلاستاتین
ایمی پنم/سیلاستاتین
IMIPENEM/CILASTATIN 500/500 MG
IMIPENEM /CILASTATIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg/500 mg
داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
PARENTERAL
ایمیپنم +سیلاستاتین-شفا® (500+500) م گ ویال
ایمیپنم +سیلاستاتین-شفا® (500+500) م گ ویال
IMIPENEM+CILASTATIN-SHAFA® (500+500)MG VIAL
IMIPENEM /CILASTATIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg/500 mg
لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
PARENTERAL
ایمی پنم/سیلاستاتین
ایمی پنم/سیلاستاتین
IMIPENEM 500 /CILASTATIN 500 MG
IMIPENEM /CILASTATIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg/500 mg
البرز دارو
INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
PARENTERAL
ایمیپنم+سیلاستاتین- لقمان (750+750) م گ ویال
ایمیپنم+سیلاستاتین- لقمان (750+750) م گ ویال
IMIPENEM+CILASTATIN (LOGHMAN) (750+750)MG VIAL
IMIPENEM /CILASTATIN INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 750 mg/750 mg
داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
PARENTERAL
متیل سالیسیلات 30% 30 گرم موضعی
متیل سالیسیلات 30% 30 گرم موضعی
METHYL SALICYLATE 30% 30G TOPICAL
METHYL SALICYLATE OINTMENT TOPICAL 30 % 30GRAM
کارخانجات دارو پخش
OINTMENT
TOPICAL
متیل سالیسیلات 30%پماد موضعی
متیل سالیسیلات 30%پماد موضعی
METHYL SALICYLATE 30% 30G OINT
METHYL SALICYLATE OINTMENT TOPICAL 30 % 30GRAM
داروسازی دکتر عبیدی
OINTMENT
TOPICAL
متیل سالیسیلات 30درصد 30گرم موضعی
متیل سالیسیلات 30درصد 30گرم موضعی
METHYL SALICYLATE 30% 30G TOPICAL
METHYL SALICYLATE OINTMENT TOPICAL 30 % 30GRAM
سبحان دارو
OINTMENT
TOPICAL
متیل سالیسیلات 30%پماد موضعی
متیل سالیسیلات 30%پماد موضعی
METHYL SALICYLATE 30% 30G OINT
METHYL SALICYLATE OINTMENT TOPICAL 30 % 30GRAM
داروسازی کاسپین تأمین
OINTMENT
TOPICAL
متیل سالیسیلات 30% - 30 گرم
متیل سالیسیلات 30% - 30 گرم
METHYL SALICYLATE 30% - 30G
METHYL SALICYLATE OINTMENT TOPICAL 30 % 30GRAM
کارخانجات دارو پخش
OINTMENT
TOPICAL
متدیک 30درصد -30گرم
متدیک 30درصد -30گرم
METEDIC 30%- 30 GRAM
METHYL SALICYLATE OINTMENT TOPICAL 30 % 30GRAM
داروسازی کاسپین تأمین
OINTMENT
TOPICAL
سفالکسین
سفالکسین
CEFALEXIN 500MG
CEFALEXIN CAPSULE ORAL 500 mg
پارس دارو
CAPSULE
ORAL
سفالکسین 500
سفالکسین 500
CEFALEXIN (GEN) 500MG CAP
CEFALEXIN CAPSULE ORAL 500 mg
بهستان فارمد
CAPSULE
ORAL
سفالکسین125 م گ /5 م ل پودر سوسپانسیون
سفالکسین125 م گ /5 م ل پودر سوسپانسیون
CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP
CEFALEXIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 100MILLILITER
پارس دارو
POWDER, FOR SUSPENSION
ORAL
سفالکسین 125
سفالکسین 125
CEFALEXIN 125
CEFALEXIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 100MILLILITER
داروسازی تهران شیمی
POWDER, FOR SUSPENSION
ORAL
سفالکسین 125 میلی گرم در 5 میلی لیتر
سفالکسین 125 میلی گرم در 5 میلی لیتر
CEFALEXIN 125MG/5ML
CEFALEXIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 100MILLILITER
داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
POWDER, FOR SUSPENSION
ORAL
سفالکسین-شفا 125 سوسپانسیون
سفالکسین-شفا 125 سوسپانسیون
CEPHALEXIN-SHAFA® 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP
CEFALEXIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 100MILLILITER
لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
POWDER, FOR SUSPENSION
ORAL
سفالکسین 125
سفالکسین 125
CEFALEXIN (LOGHMAN) 125MG/5ML 100ML SUSP
CEFALEXIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 100MILLILITER
داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
POWDER, FOR SUSPENSION
ORAL
سفالکسین 125 میلی گرم در 5 میلی لیتر 100 میلی لیتر
سفالکسین 125 میلی گرم در 5 میلی لیتر 100 میلی لیتر
CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML
CEFALEXIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 125 mg/5mL 100MILLILITER
پارس دارو
POWDER, FOR SUSPENSION
ORAL
سفالکسین 250 میلی گرم در 5 میلی لیتر 100 میلی لیتر
سفالکسین 250 میلی گرم در 5 میلی لیتر 100 میلی لیتر
CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML
CEFALEXIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 250 mg/5 mL 100MILLILITER
پارس دارو
POWDER, FOR SUSPENSION
ORAL
کفالکس 250 میلی گرم 5 میلی لیتر
کفالکس 250 میلی گرم 5 میلی لیتر
KEPHALEX 250MG/5ML
CEFALEXIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 250 mg/5 mL 100MILLILITER
داروسازی جابرابن حیان
POWDER, FOR SUSPENSION
ORAL
سفالکسین 250-اکسیر
سفالکسین 250-اکسیر
CEFALEXIN-EXIR® 250MG FOR SUSP
CEFALEXIN POWDER, FOR SUSPENSION ORAL 250 mg/5 mL 100MILLILITER
داروسازی اکسیر
POWDER, FOR SUSPENSION
ORAL
1 2 3

راهنمای خرید داروخانه آنلاین

نمایش بیشتر پنهان نمودن

اطلاعات دارویی

!خودمراقبتی به‌جای مصرف خودسرانه دارو

خوددرمانی در کشور ما به یک فرهنگ تبدیل شده و کمتر کسی برای بیماری‌های ساده به پزشک مراجعه می‌کند.

سایت درمان با قرار دادن اطلاعات دارویی سعی بر آشنا کردن عموم با تاثیرات مضرات دارو ها و نیز تاثیر داروها بر هم دارد.

هر چند بیشتر افرادی که خودسرانه دارو مصرف می‌کنند، آگاهی اولیه‌ای از داروی مصرفی دارند ولی این آگاهی به حدی نیست که به استفاده صحیح از دارو و پیشگیری از تداخلات دارویی و نیز عوارض نامطلوب آن منجر شود. به عنوان مثال برخی داروها اثر یکدیگر را خنثی کرده و گاهی ضد هم عمل می‌کنند. مثلا در فردی که به بیماری فشار خون بالا و بیماری ریوی مبتلاست، مصرف داروی کاهش‌دهنده فشار خون، بیماری ریوی را تشدید می‌کند. همچنین داروهای کورتونی که برای درمان بیماری مزمن انسدادی ریوی تجویز می‌شود، قند خون را افزایش می‌دهد و برای دیابتی‌های مبتلا به این بیماری مضر است. همچنین عملکرد دارو در بدن افراد مختلف متفاوت است و دارو برای هر فردی باید به طور اختصاصی تجویز ‌شود. بنابراین هرگز داروی خود را با کسی شریک نشوید و از داروی افراد دیگر استفاده نکنید چون ممکن است عوارض مرگباری داشته باشد.

خیلی‌ها فکر می‌کنند مصرف بی‌رویه ویتامین‌ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد به همین دلیل با مراجعه به داروخانه درخواست انواع ویتامین و مکمل می‌کنند در حالی که مصرف بیش از حد ویتامین‌های محلول در چربی به طور قطع برای سلامت آنها ضرر دارد و فقط مقدار اضافه ویتامین‌های محلول در آب دفع می‌شود. به عنوان مثال، اگر ویتامین C بیش از اندازه مصرف شود، هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. مقدار مورد نیاز بدن جذب شده و اضافه آن نیز دفع می‌شود ولی مصرف بی‌رویه و خودسرانه ویتامین‌هایی مثل A ، D، E و K که محلول در چربی هستند، می‌تواند عوارضی برای بدن ایجاد کند. همچنین مصرف بی‌رویه مکمل کلسیم بدون تجویز پزشک ممکن است به بروز سنگ کلیه منجر شود.

ین روزها درصد بالایی از فروش کالاها بستگی به معرفی آنها از طریق تبلیغات دارد به طوری که محصولات مختلف به شیوه‌های متفاوت تبلیغاتی معرفی می‌شوند. یکی از این شیوه‌ها تبلیغات از طریق ماهواره‌هاست که به حوزه داروها هم سرایت کرده و هر روز شاهد تبلیغات متنوعی درباره فلان قرص درمان آرتروز، فلان شربت برای از بین بردن زخم معده یا مثلا کرم عصاره پای چپ مورچه برای درمان آکنه در این رسانه‌ها هستیم. لطفا ساده نباشید، گول تبلیغات را نخورید و به کسانی که همه چیزی که از آنها می‌دانید دو شماره موبایل غیرمعتبر و ارزانقیمت است، اعتماد نکنید و این جمله را به خاطر بسپارید که «اگر چیزی بهتر از آن بود که باورکردنی باشد پس آن را باور نکنید».

نظرات کاربران

Posted on by Sajjad Moradi - 2 comments

داروخانه آنلاین دارو و درمان با ارائه بروز اطلاعات دارویی و توصیه ها و مقالات بروز سعی در بالا بردن اطلاعات عمومی جامعه زیر نظر داروسازان،پزشکان و اساتید این رشته طبق آیین نامه ها و دستورالعمل های با رعایت اصول و قوانین وزارت بهداشت و درمان را دارد

هدف ما ارایه محصولات دارای مجوز فروش و ارسال به سراسر کشور طبق قوانین مراجع ذیربط می باشد

سامانه ثبت شکایات
شماره موبایل
ایمیل
دانلود اپلیکیشن درمان

با نصب اپلیکیشن درمان میتوانید ارتباط مستقیم آنلاین با ادمین برقرار نمایید

دانلود اپلیکیشن درمان

فروشگاه حراجی آنلاینفروشگاه حراجی آنلاین