سبد خرید کالا
را به شماره 09379309042پیامک نمایید


شماره موبایل یا نام کاربری
رمز عبور

ورود به حساب


دی سیکلومین 10 میلی گرم در 5 میلی لیتر 60 میلی لیتر(دی سیکلومین هیدروکلراید الگزیر خوراکی 10 mg/5mL 60)
دی سیکلومین 10 میلی گرم در 5 میلی لیتر 60 میلی لیتر(دی سیکلومین هیدروکلراید الگزیر خوراکی 10 mg/5mL 60)
DICYCLOMINE 10MG/5ML 60ML
DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE ELIXIR ORAL 10 mg/5mL 60MILLILITER
داروسازی تولید دارو
ELIXIR
ORAL
دی سیکلومین- عماد 10 میلی گرم در5 میلی لیتر 60 میلی لیتر(دی سیکلومین هیدروکلراید الگزیر خوراکی 10 mg/5mL 60)
دی سیکلومین- عماد 10 میلی گرم در5 میلی لیتر 60 میلی لیتر(دی سیکلومین هیدروکلراید الگزیر خوراکی 10 mg/5mL 60)
DICYCLOMINE-EMAD 10MG/5ML 60 ML
DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE ELIXIR ORAL 10 mg/5mL 60MILLILITER
عماد درمان پارس
ELIXIR
ORAL
دی سیکلومین 10 میلی گرم در 5 میلی لیتر(دی سیکلومین هیدروکلراید الگزیر خوراکی 10 mg/5mL 60)
دی سیکلومین 10 میلی گرم در 5 میلی لیتر(دی سیکلومین هیدروکلراید الگزیر خوراکی 10 mg/5mL 60)
DICYCLOMINE 10MG/5ML
DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE ELIXIR ORAL 10 mg/5mL 60MILLILITER
داروسازی امین
ELIXIR
ORAL
دی سیکلومین 10 میلی گرم(دی سیکلومین هیدروکلراید قرص خوراکی 10 mg )
دی سیکلومین 10 میلی گرم(دی سیکلومین هیدروکلراید قرص خوراکی 10 mg )
DICYCLOMINE 10 MG
DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg
داروسازی امین
TABLET
ORAL
دی سیکلومین هیدروکلراید 10 میلی گرم(دی سیکلومین هیدروکلراید قرص خوراکی 10 mg )
دی سیکلومین هیدروکلراید 10 میلی گرم(دی سیکلومین هیدروکلراید قرص خوراکی 10 mg )
DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE 10MG
DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg
رامو فارمین
TABLET
ORAL
دی سیکلومین 10 میلی گرم(دی سیکلومین هیدروکلراید قرص خوراکی 10 mg )
دی سیکلومین 10 میلی گرم(دی سیکلومین هیدروکلراید قرص خوراکی 10 mg )
DICYCLOMINE 10 MG
DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg
داروسازی تولید دارو
TABLET
ORAL
دی سیکلومین 10 میلی گرم در 5 میلی لیتر(دی سیکلومین هیدروکلراید الگزیر خوراکی 10 mg/5mL 60)
دی سیکلومین 10 میلی گرم در 5 میلی لیتر(دی سیکلومین هیدروکلراید الگزیر خوراکی 10 mg/5mL 60)
DICYCLOMINE 10MG/5ML
DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE ELIXIR ORAL 10 mg/5mL 60MILLILITER
داروسازی امین
ELIXIR
ORAL
دی سیکلومین-الحاوی 10میلی گرم در 5میلی لیتر 60میلی لیتر(دی سیکلومین هیدروکلراید الگزیر خوراکی 10 mg/5mL 60)
دی سیکلومین-الحاوی 10میلی گرم در 5میلی لیتر 60میلی لیتر(دی سیکلومین هیدروکلراید الگزیر خوراکی 10 mg/5mL 60)
DICYCLOMINE-ALHAVI 10MG/5ML 60ML
DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE ELIXIR ORAL 10 mg/5mL 60MILLILITER
الحاوی
ELIXIR
ORAL
دیسیکلومین 10 م گ / 5 م ل الگزیر(دی سیکلومین هیدروکلراید الگزیر خوراکی 10 mg/5mL 60)
دیسیکلومین 10 م گ / 5 م ل الگزیر(دی سیکلومین هیدروکلراید الگزیر خوراکی 10 mg/5mL 60)
DICYCLOMINE HCL 10MG/5ML ELIXIR
DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE ELIXIR ORAL 10 mg/5mL 60MILLILITER
الحاوی
ELIXIR
ORAL
دیسیکلومین 10 م گ / 5 م ل الگزیر(دی سیکلومین هیدروکلراید الگزیر خوراکی 10 mg/5mL 60)
دیسیکلومین 10 م گ / 5 م ل الگزیر(دی سیکلومین هیدروکلراید الگزیر خوراکی 10 mg/5mL 60)
DICYCLOMINE HCL 10MG/5ML ELIXIR
DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE ELIXIR ORAL 10 mg/5mL 60MILLILITER
داروسازی خوارزمی
ELIXIR
ORAL
دی سیکلومین- عماد 10 میلی گرم در5 میلی لیتر 60 میلی لیتر(دی سیکلومین هیدروکلراید الگزیر خوراکی 10 mg/5mL 60)
دی سیکلومین- عماد 10 میلی گرم در5 میلی لیتر 60 میلی لیتر(دی سیکلومین هیدروکلراید الگزیر خوراکی 10 mg/5mL 60)
DICYCLOMINE-EMAD 10MG/5ML 60 ML
DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE ELIXIR ORAL 10 mg/5mL 60MILLILITER
عماد درمان پارس
ELIXIR
ORAL
دی سیکلومین 10 میلی گرم در 5 میلی لیتر 60 میلی لیتر(دی سیکلومین هیدروکلراید الگزیر خوراکی 10 mg/5mL 60)
دی سیکلومین 10 میلی گرم در 5 میلی لیتر 60 میلی لیتر(دی سیکلومین هیدروکلراید الگزیر خوراکی 10 mg/5mL 60)
DICYCLOMINE 10MG/5ML 60 ML
DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE ELIXIR ORAL 10 mg/5mL 60MILLILITER
داروسازی خوارزمی
ELIXIR
ORAL
دی سیکلومین 10 میلی گرم در 5 میلی لیتر 60 میلی لیتر(دی سیکلومین هیدروکلراید الگزیر خوراکی 10 mg/5mL 60)
دی سیکلومین 10 میلی گرم در 5 میلی لیتر 60 میلی لیتر(دی سیکلومین هیدروکلراید الگزیر خوراکی 10 mg/5mL 60)
DICYCLOMINE 10MG/5ML 60ML
DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE ELIXIR ORAL 10 mg/5mL 60MILLILITER
داروسازی تولید دارو
ELIXIR
ORAL
سوکسیل
سوکسیل
SUCCYL 100MG/5ML
SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL 5MILLILITER
داروسازی ابوریحان
INJECTION
PARENTERAL
میوکولین® 100
میوکولین® 100
MIOKOLIN® 100MG/5ML AMP
SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL
داروسازی اکسیر
INJECTION
PARENTERAL
سوکسینیل کولین
سوکسینیل کولین
SUCCINYLCHOLINE 500MG/10ML
SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL 10MILLILITER
داروسازی کاسپین تأمین
INJECTION
PARENTERAL
آتراکوریوم ماین 50 م گ آمپول
آتراکوریوم ماین 50 م گ آمپول
ATRACURIUM (MAYNE PHARMA) 50MG/5ML AMP
ATRACURIUM BESYLATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 5MILLILITER
شفا یاب گستر
INJECTION
PARENTERAL
آتراکوریوم هاملن 10 میلی گرم
آتراکوریوم هاملن 10 میلی گرم
ATRACURIUM-HAMELN 10 MG
ATRACURIUM BESYLATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 5MILLILITER
گسترش بازرگانی دارو پخش
INJECTION
PARENTERAL
آتراکوریوم هاملن
آتراکوریوم هاملن
ATRACURIUM-HAMELN 10MG/ML
ATRACURIUM BESYLATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 2.5MILLILITER
گسترش بازرگانی دارو پخش
INJECTION
PARENTERAL
دیازپام-سبحان
دیازپام-سبحان
DIAZEPAM-SOBHAN 5MG
DIAZEPAM TABLET ORAL 5 mg
سبحان دارو
TABLET
ORAL
آتراکوریوم ماین 25 م گ آمپول
آتراکوریوم ماین 25 م گ آمپول
ATRACURIUM (MAYNE PHARMA) 25MG/2.5ML AMP
ATRACURIUM BESYLATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 2.5MILLILITER
شفا یاب گستر
INJECTION
PARENTERAL
سیردالود® 4م گ قرص
سیردالود® 4م گ قرص
SIRDALUD® 4MG TAB
TIZANIDINE TABLET ORAL 4 mg
شفا یاب گستر
TABLET
ORAL
آتراکورال
آتراکورال
ATRACURAL 50MG/5ML
ATRACURIUM BESYLATE INJECTION PARENTERAL 10 mg/1mL 5MILLILITER
البرز دارو
INJECTION
PARENTERAL
تیزانیدین-جالینوس
تیزانیدین-جالینوس
TIZANIDINE 4 -JALINOUS
TIZANIDINE TABLET ORAL 4 mg
داروسازی جالینوس
TABLET
ORAL
دیازپام دستین رکتال تیوب 10 میلی گرم
دیازپام دستین رکتال تیوب 10 میلی گرم
DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE 10 MG
DIAZEPAM SUPPOSITORY RECTAL 10 mg
شفا یاب گستر
SUPPOSITORY
RECTAL
دیازپام دستین رکتال تیوب 5 میلی گرم
دیازپام دستین رکتال تیوب 5 میلی گرم
DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE 5 MG
DIAZEPAM SUPPOSITORY RECTAL 5 mg
شفا یاب گستر
SUPPOSITORY
RECTAL
تیزانیدین-حکیم
تیزانیدین-حکیم
TIZANIDINE-HAKIM 4MG
TIZANIDINE TABLET ORAL 4 mg
دارو سازی حکیم
TABLET
ORAL
دیازپام
دیازپام
DIAZEPAM 10 MG
DIAZEPAM TABLET ORAL 10 mg
داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
TABLET
ORAL
دیازپام 10م گ قرص
دیازپام 10م گ قرص
DIAZEPAM 10MG TAB
DIAZEPAM TABLET ORAL 10 mg
صنعتی کیمیدارو
TABLET
ORAL
دیازپام 10م گ قرص
دیازپام 10م گ قرص
DIAZEPAM 10MG TAB
DIAZEPAM TABLET ORAL 10 mg
داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
TABLET
ORAL
دیازپام-سبحان 10میلی گرم
دیازپام-سبحان 10میلی گرم
DIAZEPAM-SOBHAN 10 MG
DIAZEPAM TABLET ORAL 10 mg
سبحان دارو
TABLET
ORAL
دیازپام
دیازپام
DIAZEPAM 10 MG
DIAZEPAM TABLET ORAL 10 mg
صنعتی کیمیدارو
TABLET
ORAL
دیازپام-عبیدی
دیازپام-عبیدی
DIAZEPAM 10-ABIDI
DIAZEPAM TABLET ORAL 10 mg
داروسازی دکتر عبیدی
TABLET
ORAL
باکلوفن 10
باکلوفن 10
BACLOFEN (CD) 10MG TAB
BACLOFEN TABLET ORAL 10 mg
صنعتی کیمیدارو
TABLET
ORAL
باکلوفن 10 م گ قر ص
باکلوفن 10 م گ قر ص
BACLOFEN 10MG TAB
BACLOFEN TABLET ORAL 10 mg
صنعتی کیمیدارو
TABLET
ORAL
1 2 3 4

راهنمای خرید داروخانه آنلاین

نمایش بیشتر پنهان نمودن

اطلاعات دارویی

!خودمراقبتی به‌جای مصرف خودسرانه دارو

خوددرمانی در کشور ما به یک فرهنگ تبدیل شده و کمتر کسی برای بیماری‌های ساده به پزشک مراجعه می‌کند.

سایت درمان با قرار دادن اطلاعات دارویی سعی بر آشنا کردن عموم با تاثیرات مضرات دارو ها و نیز تاثیر داروها بر هم دارد.

هر چند بیشتر افرادی که خودسرانه دارو مصرف می‌کنند، آگاهی اولیه‌ای از داروی مصرفی دارند ولی این آگاهی به حدی نیست که به استفاده صحیح از دارو و پیشگیری از تداخلات دارویی و نیز عوارض نامطلوب آن منجر شود. به عنوان مثال برخی داروها اثر یکدیگر را خنثی کرده و گاهی ضد هم عمل می‌کنند. مثلا در فردی که به بیماری فشار خون بالا و بیماری ریوی مبتلاست، مصرف داروی کاهش‌دهنده فشار خون، بیماری ریوی را تشدید می‌کند. همچنین داروهای کورتونی که برای درمان بیماری مزمن انسدادی ریوی تجویز می‌شود، قند خون را افزایش می‌دهد و برای دیابتی‌های مبتلا به این بیماری مضر است. همچنین عملکرد دارو در بدن افراد مختلف متفاوت است و دارو برای هر فردی باید به طور اختصاصی تجویز ‌شود. بنابراین هرگز داروی خود را با کسی شریک نشوید و از داروی افراد دیگر استفاده نکنید چون ممکن است عوارض مرگباری داشته باشد.

خیلی‌ها فکر می‌کنند مصرف بی‌رویه ویتامین‌ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد به همین دلیل با مراجعه به داروخانه درخواست انواع ویتامین و مکمل می‌کنند در حالی که مصرف بیش از حد ویتامین‌های محلول در چربی به طور قطع برای سلامت آنها ضرر دارد و فقط مقدار اضافه ویتامین‌های محلول در آب دفع می‌شود. به عنوان مثال، اگر ویتامین C بیش از اندازه مصرف شود، هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. مقدار مورد نیاز بدن جذب شده و اضافه آن نیز دفع می‌شود ولی مصرف بی‌رویه و خودسرانه ویتامین‌هایی مثل A ، D، E و K که محلول در چربی هستند، می‌تواند عوارضی برای بدن ایجاد کند. همچنین مصرف بی‌رویه مکمل کلسیم بدون تجویز پزشک ممکن است به بروز سنگ کلیه منجر شود.

ین روزها درصد بالایی از فروش کالاها بستگی به معرفی آنها از طریق تبلیغات دارد به طوری که محصولات مختلف به شیوه‌های متفاوت تبلیغاتی معرفی می‌شوند. یکی از این شیوه‌ها تبلیغات از طریق ماهواره‌هاست که به حوزه داروها هم سرایت کرده و هر روز شاهد تبلیغات متنوعی درباره فلان قرص درمان آرتروز، فلان شربت برای از بین بردن زخم معده یا مثلا کرم عصاره پای چپ مورچه برای درمان آکنه در این رسانه‌ها هستیم. لطفا ساده نباشید، گول تبلیغات را نخورید و به کسانی که همه چیزی که از آنها می‌دانید دو شماره موبایل غیرمعتبر و ارزانقیمت است، اعتماد نکنید و این جمله را به خاطر بسپارید که «اگر چیزی بهتر از آن بود که باورکردنی باشد پس آن را باور نکنید».

نظرات کاربران

Posted on by Sajjad Moradi - 2 comments

داروخانه آنلاین دارو و درمان با ارائه بروز اطلاعات دارویی و توصیه ها و مقالات بروز سعی در بالا بردن اطلاعات عمومی جامعه زیر نظر داروسازان،پزشکان و اساتید این رشته طبق آیین نامه ها و دستورالعمل های با رعایت اصول و قوانین وزارت بهداشت و درمان را دارد

هدف ما ارایه محصولات دارای مجوز فروش و ارسال به سراسر کشور طبق قوانین مراجع ذیربط می باشد

سامانه ثبت شکایات
شماره موبایل
ایمیل
دانلود اپلیکیشن درمان

با نصب اپلیکیشن درمان میتوانید ارتباط مستقیم آنلاین با ادمین برقرار نمایید

دانلود اپلیکیشن درمان

فروشگاه حراجی آنلاینفروشگاه حراجی آنلاین