سبد خرید کالا
را به شماره 09379309042پیامک نمایید


شماره موبایل یا نام کاربری
رمز عبور

ورود به حساب


پیوگلیتازون 15 میلی گرم(پیوگلیتازون قرص خوراکی 15 mg )
پیوگلیتازون 15 میلی گرم(پیوگلیتازون قرص خوراکی 15 mg )
PIOGLITAZONE 15MG
PIOGLITAZONE TABLET ORAL 15 mg
کارخانجات دارو پخش
TABLET
ORAL
سیتاگلیپتین /متفورمین 50/500 میلی گرم(سیتاگلیپتین/متفورمین قرص خوراکی 50 mg/500 mg )
سیتاگلیپتین /متفورمین 50/500 میلی گرم(سیتاگلیپتین/متفورمین قرص خوراکی 50 mg/500 mg )
SITAGLIPTIN/METFORMIN HCL 50/500 MG
SITAGLIPTIN/METFORMIN TABLET ORAL 50 mg/500 mg
داروسازی تهران دارو
TABLET
ORAL
سیتاگلیپتین 50- شفا(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 50 mg )
سیتاگلیپتین 50- شفا(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 50 mg )
SITAGLIPTIN 50-SHAFA
SITAGLIPTIN TABLET ORAL 50 mg
لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
TABLET
ORAL
سیتاگلیپتین 25- شفا(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 25 mg )
سیتاگلیپتین 25- شفا(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 25 mg )
SITAGLIPTIN 25-SHAFA
SITAGLIPTIN TABLET ORAL 25 mg
لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
TABLET
ORAL
سیتاگلیپتین/متفورمین50/500 میلی گرم(سیتاگلیپتین/متفورمین قرص خوراکی 50 mg/500 mg )
سیتاگلیپتین/متفورمین50/500 میلی گرم(سیتاگلیپتین/متفورمین قرص خوراکی 50 mg/500 mg )
SITAGLIPTIN/METFORMIN 50/500 MG
SITAGLIPTIN/METFORMIN TABLET ORAL 50 mg/500 mg
سجاد داروی شرق
TABLET
ORAL
سیتاگلیپتین/متفورمین 500 /50 میلی گرم(سیتاگلیپتین/متفورمین قرص خوراکی 50 mg/500 mg )
سیتاگلیپتین/متفورمین 500 /50 میلی گرم(سیتاگلیپتین/متفورمین قرص خوراکی 50 mg/500 mg )
SITAGLIPTIN/METFORMIN 50/500MG
SITAGLIPTIN/METFORMIN TABLET ORAL 50 mg/500 mg
پارس دارو
TABLET
ORAL
ژانومیکس 50/500(سیتاگلیپتین/متفورمین قرص خوراکی 50 mg/500 mg )
ژانومیکس 50/500(سیتاگلیپتین/متفورمین قرص خوراکی 50 mg/500 mg )
JANUMIX 50/500
SITAGLIPTIN/METFORMIN TABLET ORAL 50 mg/500 mg
داروسازی تهران شیمی
TABLET
ORAL
واریو-گلیپتین 25(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 25 mg )
واریو-گلیپتین 25(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 25 mg )
VARIO-GLIPTIN 25
SITAGLIPTIN TABLET ORAL 25 mg
واریان فارمد
TABLET
ORAL
واریو -گلیپتین 50(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 50 mg )
واریو -گلیپتین 50(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 50 mg )
VARIO-GLIPTIN 50
SITAGLIPTIN TABLET ORAL 50 mg
واریان فارمد
TABLET
ORAL
سیتاگلیپتین -حکیم 50 میلی گرم(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 50 mg )
سیتاگلیپتین -حکیم 50 میلی گرم(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 50 mg )
SITAGLIPTIN-HAKIM 50 MG
SITAGLIPTIN TABLET ORAL 50 mg
دارو سازی حکیم
TABLET
ORAL
سیتاگلیپتین 50 میلی گرم(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 50 mg )
سیتاگلیپتین 50 میلی گرم(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 50 mg )
SITAGLIPTIN 50 MG
SITAGLIPTIN TABLET ORAL 50 mg
تولید مواد داروئی درسا دارو
TABLET
ORAL
سیتاگلیپتین 25 میلی گرم(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 25 mg )
سیتاگلیپتین 25 میلی گرم(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 25 mg )
SITAGLIPTIN 25 MG
SITAGLIPTIN TABLET ORAL 25 mg
تولید مواد داروئی درسا دارو
TABLET
ORAL
سیتاگلیپتین متفورمین 50 /500 میلی گرم(سیتاگلیپتین/متفورمین قرص خوراکی 50 mg/500 mg )
سیتاگلیپتین متفورمین 50 /500 میلی گرم(سیتاگلیپتین/متفورمین قرص خوراکی 50 mg/500 mg )
SITAGLIPTIN METFORMIN 50/500 MG
SITAGLIPTIN/METFORMIN TABLET ORAL 50 mg/500 mg
لابراتوارهای رازک
TABLET
ORAL
سیتاگلیپتین متفورمین 50 /500 میلی گرم(سیتاگلیپتین/متفورمین قرص خوراکی 50 mg/500 mg )
سیتاگلیپتین متفورمین 50 /500 میلی گرم(سیتاگلیپتین/متفورمین قرص خوراکی 50 mg/500 mg )
SITAGLIPTIN METFORMIN 50/500 MG
SITAGLIPTIN/METFORMIN TABLET ORAL 50 mg/500 mg
لابراتوارهای رازک
TABLET
ORAL
گلیتوز 30(پیوگلیتازون قرص خوراکی 30 mg )
گلیتوز 30(پیوگلیتازون قرص خوراکی 30 mg )
GLITOZ 30
PIOGLITAZONE TABLET ORAL 30 mg
داروسازی زهراوی
TABLET
ORAL
گلیتوز 15(پیوگلیتازون قرص خوراکی 15 mg )
گلیتوز 15(پیوگلیتازون قرص خوراکی 15 mg )
GLITOZ 15
PIOGLITAZONE TABLET ORAL 15 mg
داروسازی زهراوی
TABLET
ORAL
سیتافوربت 50/500 میلی گرم(سیتاگلیپتین/متفورمین قرص خوراکی 50 mg/500 mg )
سیتافوربت 50/500 میلی گرم(سیتاگلیپتین/متفورمین قرص خوراکی 50 mg/500 mg )
SITAFORBET 50/500 MG
SITAGLIPTIN/METFORMIN TABLET ORAL 50 mg/500 mg
دارو سازی سها
TABLET
ORAL
سیتاگلیکس 50(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 50 mg )
سیتاگلیکس 50(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 50 mg )
SITAGLYX 50
SITAGLIPTIN TABLET ORAL 50 mg
دارو سازی سها
TABLET
ORAL
هیپوتازون 30(پیوگلیتازون قرص خوراکی 30 mg )
هیپوتازون 30(پیوگلیتازون قرص خوراکی 30 mg )
HYPOTAZON 30
PIOGLITAZONE TABLET ORAL 30 mg
داروسازی تهران شیمی
TABLET
ORAL
هیپوتازون 15(پیوگلیتازون قرص خوراکی 15 mg )
هیپوتازون 15(پیوگلیتازون قرص خوراکی 15 mg )
HYPOTAZON 15
PIOGLITAZONE TABLET ORAL 15 mg
داروسازی تهران شیمی
TABLET
ORAL
پیوگلیتازون30 میلی گرم(پیوگلیتازون قرص خوراکی 30 mg )
پیوگلیتازون30 میلی گرم(پیوگلیتازون قرص خوراکی 30 mg )
PIOGLITAZONE 30MG
PIOGLITAZONE TABLET ORAL 30 mg
کارخانجات دارو پخش
TABLET
ORAL
سیتاگلیکس 25(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 25 mg )
سیتاگلیکس 25(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 25 mg )
SYTAGLYX 25
SITAGLIPTIN TABLET ORAL 25 mg
دارو سازی سها
TABLET
ORAL
پیوگلیتازون - حکیم 30 میلی گرم(پیوگلیتازون قرص خوراکی 30 mg )
پیوگلیتازون - حکیم 30 میلی گرم(پیوگلیتازون قرص خوراکی 30 mg )
PIOGLITAZONE - HAKIM 30MG
PIOGLITAZONE TABLET ORAL 30 mg
دارو سازی حکیم
TABLET
ORAL
َآراسیمت(سیتاگلیپتین/متفورمین قرص خوراکی 50 mg/500 mg )
َآراسیمت(سیتاگلیپتین/متفورمین قرص خوراکی 50 mg/500 mg )
ARASIMET
SITAGLIPTIN/METFORMIN TABLET ORAL 50 mg/500 mg
دارو سازی آرامیس فارمد
TABLET
ORAL
سیتاگلیپتین متفورمین 50/500 میلی گرم(سیتاگلیپتین/متفورمین قرص خوراکی 50 mg/500 mg )
سیتاگلیپتین متفورمین 50/500 میلی گرم(سیتاگلیپتین/متفورمین قرص خوراکی 50 mg/500 mg )
SITAGLIPTIN/METFORMIN 50/500MG
SITAGLIPTIN/METFORMIN TABLET ORAL 50 mg/500 mg
داروسازی سامی ساز
TABLET
ORAL
سیتاگلیپتین 50 میلی گرم(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 50 mg )
سیتاگلیپتین 50 میلی گرم(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 50 mg )
SITAGLIPTINE 50MG
SITAGLIPTIN TABLET ORAL 50 mg
داروسازی سامی ساز
TABLET
ORAL
سیتاگلیپتین 25 میلی گرم(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 25 mg )
سیتاگلیپتین 25 میلی گرم(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 25 mg )
SITAGLIPTIN 25MG
SITAGLIPTIN TABLET ORAL 25 mg
داروسازی سامی ساز
TABLET
ORAL
سانوپتین 25 میلی گرم(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 25 mg )
سانوپتین 25 میلی گرم(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 25 mg )
SANOPTIN 25 MG
SITAGLIPTIN TABLET ORAL 25 mg
کوشان فارمد
TABLET
ORAL
سانوپتین 50 میلی گرم(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 50 mg )
سانوپتین 50 میلی گرم(سیتاگلیپتین قرص خوراکی 50 mg )
SANOPTIN 50 MG
SITAGLIPTIN TABLET ORAL 50 mg
کوشان فارمد
TABLET
ORAL
رپاگلیناید 2 میلی گرم(رپاگلیناید قرص خوراکی 2 mg )
رپاگلیناید 2 میلی گرم(رپاگلیناید قرص خوراکی 2 mg )
REPAGLINIDE 2 MG
REPAGLINIDE TABLET ORAL 2 mg
داروسازی جالینوس
TABLET
ORAL
رپاگلیناید 2 میلی گرم(رپاگلیناید قرص خوراکی 2 mg )
رپاگلیناید 2 میلی گرم(رپاگلیناید قرص خوراکی 2 mg )
REPAGLINIDE 2 MG
REPAGLINIDE TABLET ORAL 2 mg
داروسازی جالینوس
TABLET
ORAL
رپاگلیناید 1 میلی گرم(رپاگلیناید قرص خوراکی 1 mg )
رپاگلیناید 1 میلی گرم(رپاگلیناید قرص خوراکی 1 mg )
REPAGLINIDE 1 MG
REPAGLINIDE TABLET ORAL 1 mg
داروسازی جالینوس
TABLET
ORAL
رپاگلیناید 1 میلی گرم(رپاگلیناید قرص خوراکی 1 mg )
رپاگلیناید 1 میلی گرم(رپاگلیناید قرص خوراکی 1 mg )
REPAGLINIDE 1 MG
REPAGLINIDE TABLET ORAL 1 mg
داروسازی جالینوس
TABLET
ORAL
رپاگلیناید 0/5 میلی گرم(رپاگلیناید قرص خوراکی 0.5 mg )
رپاگلیناید 0/5 میلی گرم(رپاگلیناید قرص خوراکی 0.5 mg )
REPAGLINIDE 0.5 MG
REPAGLINIDE TABLET ORAL 0.5 mg
داروسازی جالینوس
TABLET
ORAL
رپاگلیناید 0/5 میلی گرم(رپاگلیناید قرص خوراکی 0.5 mg )
رپاگلیناید 0/5 میلی گرم(رپاگلیناید قرص خوراکی 0.5 mg )
REPAGLINIDE 0.5 MG
REPAGLINIDE TABLET ORAL 0.5 mg
داروسازی جالینوس
TABLET
ORAL
1 2 3 4 5

راهنمای خرید داروخانه آنلاین

نمایش بیشتر پنهان نمودن

اطلاعات دارویی

!خودمراقبتی به‌جای مصرف خودسرانه دارو

خوددرمانی در کشور ما به یک فرهنگ تبدیل شده و کمتر کسی برای بیماری‌های ساده به پزشک مراجعه می‌کند.

سایت درمان با قرار دادن اطلاعات دارویی سعی بر آشنا کردن عموم با تاثیرات مضرات دارو ها و نیز تاثیر داروها بر هم دارد.

هر چند بیشتر افرادی که خودسرانه دارو مصرف می‌کنند، آگاهی اولیه‌ای از داروی مصرفی دارند ولی این آگاهی به حدی نیست که به استفاده صحیح از دارو و پیشگیری از تداخلات دارویی و نیز عوارض نامطلوب آن منجر شود. به عنوان مثال برخی داروها اثر یکدیگر را خنثی کرده و گاهی ضد هم عمل می‌کنند. مثلا در فردی که به بیماری فشار خون بالا و بیماری ریوی مبتلاست، مصرف داروی کاهش‌دهنده فشار خون، بیماری ریوی را تشدید می‌کند. همچنین داروهای کورتونی که برای درمان بیماری مزمن انسدادی ریوی تجویز می‌شود، قند خون را افزایش می‌دهد و برای دیابتی‌های مبتلا به این بیماری مضر است. همچنین عملکرد دارو در بدن افراد مختلف متفاوت است و دارو برای هر فردی باید به طور اختصاصی تجویز ‌شود. بنابراین هرگز داروی خود را با کسی شریک نشوید و از داروی افراد دیگر استفاده نکنید چون ممکن است عوارض مرگباری داشته باشد.

خیلی‌ها فکر می‌کنند مصرف بی‌رویه ویتامین‌ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد به همین دلیل با مراجعه به داروخانه درخواست انواع ویتامین و مکمل می‌کنند در حالی که مصرف بیش از حد ویتامین‌های محلول در چربی به طور قطع برای سلامت آنها ضرر دارد و فقط مقدار اضافه ویتامین‌های محلول در آب دفع می‌شود. به عنوان مثال، اگر ویتامین C بیش از اندازه مصرف شود، هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. مقدار مورد نیاز بدن جذب شده و اضافه آن نیز دفع می‌شود ولی مصرف بی‌رویه و خودسرانه ویتامین‌هایی مثل A ، D، E و K که محلول در چربی هستند، می‌تواند عوارضی برای بدن ایجاد کند. همچنین مصرف بی‌رویه مکمل کلسیم بدون تجویز پزشک ممکن است به بروز سنگ کلیه منجر شود.

ین روزها درصد بالایی از فروش کالاها بستگی به معرفی آنها از طریق تبلیغات دارد به طوری که محصولات مختلف به شیوه‌های متفاوت تبلیغاتی معرفی می‌شوند. یکی از این شیوه‌ها تبلیغات از طریق ماهواره‌هاست که به حوزه داروها هم سرایت کرده و هر روز شاهد تبلیغات متنوعی درباره فلان قرص درمان آرتروز، فلان شربت برای از بین بردن زخم معده یا مثلا کرم عصاره پای چپ مورچه برای درمان آکنه در این رسانه‌ها هستیم. لطفا ساده نباشید، گول تبلیغات را نخورید و به کسانی که همه چیزی که از آنها می‌دانید دو شماره موبایل غیرمعتبر و ارزانقیمت است، اعتماد نکنید و این جمله را به خاطر بسپارید که «اگر چیزی بهتر از آن بود که باورکردنی باشد پس آن را باور نکنید».

نظرات کاربران

Posted on by Sajjad Moradi - 2 comments

داروخانه آنلاین دارو و درمان با ارائه بروز اطلاعات دارویی و توصیه ها و مقالات بروز سعی در بالا بردن اطلاعات عمومی جامعه زیر نظر داروسازان،پزشکان و اساتید این رشته طبق آیین نامه ها و دستورالعمل های با رعایت اصول و قوانین وزارت بهداشت و درمان را دارد

هدف ما ارایه محصولات دارای مجوز فروش و ارسال به سراسر کشور طبق قوانین مراجع ذیربط می باشد

سامانه ثبت شکایات
شماره موبایل
ایمیل
دانلود اپلیکیشن درمان

با نصب اپلیکیشن درمان میتوانید ارتباط مستقیم آنلاین با ادمین برقرار نمایید

دانلود اپلیکیشن درمان

فروشگاه حراجی آنلاینفروشگاه حراجی آنلاین